Publication

Warning message

Mean Menu style requires jQuery Update set to version 1.7 or higher.

Error message

Responsive Menus found a problem. Please check the errors.
Jacob Vinu, M. P. Rajeesh Kumar, SumodK. S., K. M. Meera, M. Hashim, V. N. Sanjeevan, M. Sudhakar (Journal of the Senckenberg Research Institute- Mar 2016)
Chippy Khader, N. Saravanane, Thomy Reethas, P. Priyaja, U. Deepika, B. Kishore Kumar, M. Sudhakar (Journal of the Senckenberg Research Institute- Mar 2016)
K. V. Aneesh Kumar, P. Pravin, Paresh S.Khanolk, M. V. Baiju, B. Meenakumari (Iranian Journal of Fisheries Sciences- Jun 2015)
K.B. Padmakumar, Lathika Cicily Thomas, M. Sudhakar (Journal of Fisheries Research- Jan 2016)
Jacob Josia, Prosenjit Ghosh, K. U. Abdul Jaleel , B.R. Smitha, K. R. Abhilash, V. N. Sanjeevan (- Aug 2015)
Dwivedi, R, P. Priyaja, M.Rafeeq, M. Sudhakar (Journal of Oceans and Oceanography,- Aug 2015)
Aiswarya Gopal, K. U. Abdul Jaleel , Usha V Parameswaran, Anil Kumar Vijayan (Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom- Mar 2015)
G.V.M.Gupta, V. Sudheesh, Sudharma, K. V., N. Saravanane, Dhanya V, K.R.Dhanya, G.Lakshmi, M. Sudhakar, S.W.A.Naqvi (Journal of Geophysical Research: Biogeosciences- Jul 2015)
K. V. Aneesh Kumar, P. Pravin, Paresh S.Khanolk, M. V. Baiju, B. Meenakumari (Fishery Technology- Dec 2014)
S.S.Shaju, P.Minu, Srikanth Ayyala Somayajula, P.Muhamed Ashraf, A.K. Vijayan, B. Meenakumari (I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f O c e a n o g r a p h y a n d H y d r o b i o l o g y- Sep 2015)

Pages